Polwex - Świat BHP

pl en de
Kategorie
Nowości

Obuwie ochronne z nubuku, wodoodporne, z podeszwą gumową. 7344RKK

Kurtka ALPINESTARS T-GP PLUS

Inne
Informacja PFRON

W przyszłym roku firmy będą mogły obniżać wpłaty na PFRON na dotychczasowych zasadach, jeśli do końca grudnia 2010 r. zakupią usługę lub produkt np. od zakładu pracy chronionej. Zmiany w przepisach, które wejdą w życie 1 stycznia, spowodują wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zakłada, że od 1 stycznia 2011 r. wpłaty do PFRON ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga co najmniej 30-proc. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

- zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności lub
- zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jeśli są osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo

lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją. Obecnie do obniżenia wpłat wystarczy, aby pracodawca (od którego zakupuje się usługę lub produkt) zatrudniał co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągał wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w wysokości co najmniej 10 proc. Wymagane jest więc zatrudnianie przez pracodawcę pracowników z umiarkowanym stopniem bez względu na ewentualne schorzenia specjalne. Ponadto wskaźnik zatrudnienia wliczanych osób niepełnosprawnych powinien wynosić jedynie 10 proc.

Nowe przepisy znacznie zawężą zatem krąg pracodawców uprawnionych do wystawienia ulgi. Jednocześnie od 1 stycznia 2011 r. większość przedsiębiorców obowiązanych do wpłat na PFRON straci możliwość ich obniżenia. Spowoduje to automatycznie wyższe wpłaty do PFRON i zwiększy koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

W związku z tym, że przepisy nowelizacji wchodzą w życie już 1 stycznia 2011 r" zamieszczone w niej zostały także przepisy przejściowe. Z art. 8 ust. 1 nowelizacji wynika, że pracodawca, który przed dniem wejścia w życie ustawy nabył prawo do obniżenia wpłat, może je wykorzystać na warunkach dotychczasowych. Dotyczy to sytuacji, w której pracodawca obowiązany do wpłat na PFRON przed 1 stycznia 2011 r. uzyskał zgodnie z przepisami ustawy informację o kwocie obniżenia. Na mocy wskazanego przepisu pracodawca ten może uzyskaną ulgę wykorzystać w ciągu 12 miesięcy, licząc od dnia otrzymania tej informacji na starych zasadach, mimo że będzie obowiązywał już nowy przepis.

Natomiast art. 8 ust. 2 nowelizacji stanowi, że pracodawca, który przed dniem wejścia w życie ustawy dokonał zakupu uprawniającego do obniżenia wpłat, może, na warunkach dotychczasowych, nabyć ulgi z tego tytułu oraz wykorzystać je do obniżenia wpłat. W tym wypadku przepis dotyczy sytuacji, kiedy pracodawca obowiązany do wpłat na PFRON przed 1 stycznia 2011 r. dokona zakupu produkcji lub usługi od przedsiębiorcy spełniającego warunki z art. 22 w brzmieniu obowiązującym w miesiącu zakupu i jednocześnie przedsiębiorca ten wystawi za zakup stosowną fakturę. Zapłata za fakturę oraz wystawienie informacji o kwocie obniżenia po 1 stycznia 2011 r. mimo zmiany przepisu pozwala na to, aby wskazany pracodawca mógł uzyskaną ulgę wykorzystać w ciągu 12 miesięcy, licząc od dnia otrzymania tej informacji jeszcze na starych zasadach.


Upusty na PFRON na wybrany

asortyment produkcji polskiej do

20%.


Szukamy dystrybutorów do

dalszej odsprzedaży-marża 15%

Ceny hurtowe : powyżej 50 kpl.

zakup jednorazowy.


Proszę o kontakt w sprawie

wyjaśnienia szczegółów :

tel. do konsultacji

+48-602-655-046  PODSTAWA PRAWNA
Art. 1 i 8 ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 226. poz. 1475). wchodzi w życie 1 stycznia 2011 r.

Mateusz Brząkowski, doradca ds. prawnych Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Polwex
38-400 Krosno, ul. Krakowska 124
Tel/fax: 013 43 660 57
Created by & Bartosz Wierzbicki